מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת דלג לתוכן הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

תקנון האתר

1.כללי

1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של אתר אירוח כפרי איילת השחר – אירוח גלילי  (להלן: “חדרי אירוח”).

1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או האירוח הכפרי.

1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של האירוח, וכי לאירוח שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, וכי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות האירוח ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של האירוח, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של האירוח כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות

2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי האירוח, וכי ייתכנו הבדלים בין החדרים השונים מאותו הסוג.

2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא (“as is”) והאירוח אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

2.5. האירוח עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד וחלקי. האירוח לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי האירוח והן על ידי צד שלישי.

2.6. האירוח לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7. האירוח לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8. האירוח לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח

3.1. כללי

3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנה ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2. הזמנת חדר אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של האירוח בטלפון שמספרו 04-6606113  או באמצעות אתר זה.

3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

3.1.4 אישור ההזמנה מותנה באישור כתוב אשר יישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל, באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור, בקשה ללא אישור כתוב לא תחשב כהזמנה לאירוח.

3.2. פרטי רוכש השירותים

3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני הפרטים הכוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לאירוח ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של האירוח. האירוח יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3 אופן ההזמנה

3.3.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.3.2. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך ביטחון בלבד, אלא אם כן צוין אחרת על סוג החדר או החבילה שנרכשה, בתקופות שיא ו/או בכל תאריך בו יעדכן האירוח את אופן ההזמנה.

3.3.3. התשלום יתבצע במלואו באירוח במזומן ו\או בכרטיס אשראי, למעט מקרים של תשלום מראש עבור חבילות “ללא אפשרות ביטול” שיחויבו במועד ביצוע ההזמנה.

4. תנאים והגבלות

4.1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעור המע”מ המשתנה מעת לעת. ו/או ב- $ ללא מע”מ אשר יתווסף כחוק לאזרחים ישראלים. ייתכנו הפרשי מחירים בין מחירון זה או אחר עקב שינויים בשערי ההמרה.

4.2. האירוח רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.3. האירוח רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. האירוח יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4. האירוח רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האירוח בקשר לכך.

4.5. מספר המקומות באירוח מוגבל וביצוע הזמנת חדר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.6. אין כפל מבצעים והנחות.

4.7. קבלת ופינוי חדרים

4.7.1. קבלה: קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, בכל ימות השבוע.

4.7.2. פינוי: עזיבה עד השעה 11:00, בכל ימות השבוע, למעט שבת או חג בהם תינתן יציאה במוצ”ש או לחילופין בצאת החג. הנ”ל מותנה וכפוף לשינויים בהתאם לשיקול הנהלת האירוח ובמקרים מיוחדים.

4.7.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת האירוח וכרוכה בתשלום נוסף.

4.8. תינוקות וילדים

4.8.1. הגדרות:

“תינוק” – מי שגילו עד שנתיים.

“ילד” – מי שגילו 2 עד 12 שנים.

4.8.2. במידה ובמשפחה שני תינוקות, אחד מהם יחוייב בעלות של ילד.

4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.10. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז צפון.

4.11. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

4.12. ט.ל.ח

5. ביטול הזמנה

5.1. אלא אם כן צוין אחרת על אישור ההזמנה, ביטול הזמנה אשר יתקבל עד 14 יום ממועד ההגעה יהיה – ללא דמי ביטול.

במידה ויבוטל מאוחר מכך יחול חיוב בסך עלות הלילה הראשון של ההזמנה.

אי הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב מלא.

5.2. בחגים, תקופות שיא ומועדים מיוחדים תחול מדיניות הביטול הבאה:

ביטול הזמנה אשר יתקבל עד כ- 14 יום ממועד ההגעה יהיה – ללא דמי ביטול.

במידה וההזמנה תבוטל עד יומיים ממועד ההגעה יחול חיוב בסך 50% מעלות ההזמנה.

אי הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב מלא.

5.3 בחגים / יולי אוגוסט ומועדים מיוחדים תגבה מקדמה בסך 50% כ- 30 יום ממועד ההגעה ללא הודעה מראש.

5.4 שהיות ארוכות, הזמנת קבוצות ואירועים מיוחדים יחויבו בפיקדון בהתאם לתנאים ומדיניות האירוח.

6 . הוראות שונות

6.1 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת האירוח מראש. הבאת אורחים למתחם האירוח בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

6.2 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.

6.3 אין לעשן במתחם האירוח ובפרט בחדרים, למעט במקומות המוקצים לכך על ידי הנהלת האירוח.

6.4 אין להדליק מנגלים או אש במתחם האירוח.

6.5 אתר האירוח הינו אתר שקט, אין להשמיע מוזיקה או קריוקי במתחם האירוח.

6.6 אין להכניס למתחם האירוח בעלי חיים ללא הסכמת וידיעת הנהלת האירוח -במקרים מיוחדים יינתן אישור לאחרת חתימת הסכם כיסוי נזקים במידה ויהיו כאלו.

7. שמירת המקום

7.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

7.2  המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.